شبکه حسگر بی سیم

 ماموریت این مرکز تولید سیستم های جاسازی شده برای پشتیبانی از ماموریت سامانه های نرم افزاری، اتوماسیون فرآیندها و کاهش دخالت انسانی تعریف گردید.

تولید کوادکوپتر، VTOL، کوادکوپتر هیبریدی ، از محصولات این مرکز به شمار می آید.

پهپاد y6-پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی

Y6

توسعه سیستم نظارت بر تجارت خارجی با استفاده از کوادکوپتر دسته جمعی به عنوان یک پروژه ملی دانش بنیان و سیستم باسکول بدون انسان از دیگر پروژه های مسئله محور این مرکز می باشند.