پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی

(IAIS)

پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه به همت جمعی از متخصصین دانشگاهی تاسیس گردید. شناسایی مشکلات جامعه و ارائه راهکار برای رفع آنها اولین ماموریت این پژوهشکده می باشد. همچنین تشکیل تیم های پژوهشی برای حل مشکلات احصایی و توسعه تیم ها به گروه های پژوهشی و ایجاد مرکز پژوهشی مسئله محور ماموریت دیگری بود که در پژوهشکده تعریف گردید. امروز این پژوهشکده با 12 مرکز تحقیقاتی و و بیش از 30 گروه پژوهشی و بیشتر از 180 پژوهشگر در حال فعالیت می باشد.

این پژوهشکده معتقد است که تک تک بخش های دانشگاه تهران از اساتید و پژوهشگران موفق گرفته تا دانشجویان تازه به تحصیل مشغول شده از ظرفیت کافی برای حل مسائل کشور برخوردار هستند. بعلاوه، دانشگاه تهران می تواند در این دوره مدیریت جدید کشورظرفیت ها و هسته های بالقوه موجود در دانشگاه را پس از شناسایی به سمت حل مسائل کشور جهت دهی و راهنمایی نماید.