مرکز پژوهشی مدلسازی هوشمند

یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد عدم وجود طرح کلان اقتصادی و شبکه سازی طرح ها است و این رو مرکز پژوهشی مدلسازی هوشمند بر روی مدلسازی سیستم های موجود اقتصادی، شناسایی مشکلات با شبیه سازی و طراحی سیستم های پویای اقتصادی تمرکز دارد. ارتباط نزدیک این مرکز با دیگر مراکز به عنوان مغز متفکر پژوهشکده به این مرکز نقش ویژه ای داده است. از پروژه های مسئله محور این مرکز می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

صادرات و واردات-پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی

طراحی گمرک مدرن

شناسایی استعداد صنعتی در ایران

سند پشتیبان استراتژی توسعه صنعتی کشور

باز مهندسی نظام واردات و صادرات منطقه ای با تاکید بر برنامه پنج ساله هفتم

برآورد میزان قاچاق

برآورد میزان وابستگی و توان صادراتی