مرکز پژوهشی

علوم و فنون

حکمت بنیان

 

 

 

.

رویکرد دانشگاه های نسل اول آموزش کلاسیک بود که ارتباط ضعیفی با صنعت و جامعه داشت. دانشگاه نسل دوم، دانشگاه پژوهش محور و بر اساس مقاله و پتنت شکل گرفت و دانشگاه نسل سوم دانشگاه کارآفرین، فن آفرین و نوآور است که تولید ثروت و ایجاد اقتصاد دانش بنیان را دنبال می کند. مرکز پژوهشی علوم و فنون حکمت بنیان ماموریت بکارگیری دانش در جهت صحیح و رشد جامعه و انسان سازی را بعهده دارد. به عبارتی پیشرو در نسل چهارم دانشگاه است و چرخه ایده تا مصرف در آن رعایت می شود.

تبیین هستی شناسی، انسان شناسی، امتداد علوم در عرصه شیمی، فیزیک، داروسازی، طب، هوش مصنوعی، داده های کلان را به عنوان پروژه های این مرکز می توان اشاره نام برد.