آزمایشگاه غذا و دارو

امنیت غذایی و ایمنی غذا از واژه‌هایی مهم و کاربردی است که امروزه در اسناد توسعه ای به آن پرداخته شده‌است. امنیت غذایی به دسترسی همه افراد یک جامعه، در تمام ادوارعمر به غذای کافی و سالم برای داشتن زندگی سالم و فعال گفته می‌شود.

 آزمایشگاه غذا و دارو با ماموریت حمایت از تامین امنیت غذایی کشور خصوصاً در تجارت خارجی مشغول به فعالیت گردید و اکنون به عنوان آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو شناخته می شود.