مركز تحقيقات شبكه حسگر بي سيم

مركز تحقيقات شبكه حسگر بي سيم

ماموریت این مرکز تولید سیستم های جاسازی شده برای پشتیبانی از ماموریت سامانه های نرم افزاری، اتوماسیون فرآیندها و کاهش دخالت انسانی تعریف گردید. تولید کوادکوپتر، VTOL، کوادکوپتر هیبریدی، ازمحصولات این مرکز به شمار می آید.

توسعه سیستم نظارت بر تجارت خارجی با استفاده از کوادکوپتر دسته جمعی به عنوان یک پروژه ملی دانش بنیان و سیستم باسکول بدون انسان از دیگر پروژه های مسئله محور این مرکز می باشند.

سیستم هوشمند نظارت بر تجارت خارجی با استفاده از پرنده های بدون سرنشین