آزمایشگاه تخصصی ایمنی سخت افزار و نرم افزار

مرکز پژوهشی ایمنی سخت افزار و نرم افزار با ماموریت ارزیابی تخصصی سخت افزارها و نرم افزارها، خصوصا نرم افزارهای تولیدی مراکز پژوهشی و سخت افزارهای مورد استفاده در سال ۱۳۹۱ تاسیس گردید. این آزمایشگاه به عنوان نماینده رسمی افتا و پدافند غیرعامل امکان ارزیابی امنیت و کارایی نرم افزارها و سخت افزارها را دارد.