گروه پژوهشی مهندسی نرم افزار

این مجموعه به منظور معرفی اصول اساسی و تکنیک های توسعه نرم افزار، برنامه و سیستم های سازمانی قابل درک، بدون خطا و برنامه های هدف محور قابل اصلاح تشکیل شده است؛ به نحوی که قابلیت انطباق پذیری با پیچیدگی، تغییرپذیری و قابلیت استفاده مجدد کدها را داشته باشد. فعالیت دیگر این گروه پژوهشی ساخت برنامه های انفرادی در قالب پروژه های تیمی است تا از این طریق با مسائل توسعه و ادغام واحدها نیز آشنا شوند. دانشجویان در این گروه پژوهشی باید برنامه‌هایی را با استفاده از پلتفرم‌های J2EE در محیط واقعی پیاده‌سازی کنند.