مركز تحقيقات ماشين خودران

مركز تحقيقات ماشين خودران

مرکز پژوهشی ماشین های خودران با ماموریت خودکار سازی فرآیند حمل و نقل، انتقال کالا و بهره گیری از خودروهای الکتریکی تشکیل گردید.

   از محصولات این مرکز می توان طراحی و تولید ۵ نمونه موتور برقی، سیستم حمل و نقل بی سرنشین نام برد.