سامانه اموال و دارایی ثابت

کنترل هزینه های سازمان خود را به ما بسپارید

اموال و دارایی های ثابت بخش مهمی از دارایی های هر سازمان را تشکیل می دهند. مدیریت این دارایی ها و نظارت بر وضعیت و تغییرات آنها از اهمیت ویژه ای در کنترل هزینه های سازمان برخوردار است. تهیه گزارشات مدیریتی مناسب و نیازمندی های سازمان های نظارتی ، نیازمند اطلاع دقیق از وضعیت اموال و تغییرات آن در دوره زمانی مشخص است. سیستم اموال و دارایی ثابت ، همه اطلاعات و نیازمندی های مرتبط با اموال سازمان را به صورت یکپارچه مدیریت می کند.

ویژگی های نرم افزار

  • ساختار درختی منعطف برای اموال
  • ثبت عملیات های مختلف برای اموال
  • محاسبه استهلاک خودکار
  • اتصال به سیستم حسابداری
  • گزارشات مدیریتی مناسب از وضعیت اموال
  • تاریخچه تغییرات وضعیت اموال
  • گردش کار پویا
  • امکان مدیریت اموال شرکت های زیرمجموعه به صورت یکپارچه