سامانه جامع مدیریت پروژه

مجموعه ای کامل از هر آنچه برای مدیریت پروژه های خود به آن نیاز دارید…

سازمان های مختلف دولتی و خصوصی بزرگ نیاز دارند که وضعیت پیشرفت پروژه های تعریف شده برای رسیدن به اهداف سازمان را مدیریت کنند و در صورت کندی پیشرفت در قسمت مشخصی از کار راهکاری برای رفع مشکل بیاندیشند. هدف سامانه جامع مدیریت پروژه ارزیابی و رصد عملکرد سازمان های مختلف در قبال پروژه های آنها است.

روند کار به اینصورت است که مدیر سازمان پروژه های مختلف را تعریف میکنند و به مسئول آنها اختصاص می دهند. مسئول پروژه باید برای پروژه های محوله زیر پروژه و برای زیر پروژه ها فعالیت تعریف کنند و به صورت دوره ای گزارش کار ثبت کنند و اظهار کنند که پیشرفت هر فعالیت یا زیر پروژه یا پروژه چند درصد بوده و مدارک اظهار شده رو آپلود کنند

مدیر سامانه اظهار مسئول پروژه رو با مدارک چک کند و اظهار پیشرفت رو تایید یا رد کند. سامانه به شکل خودکار با توجه به ضریب اهمیت هر کار و زیر پروژه و پروژه و میزان پیشرفت تایید شده توسط مدیر درصد پیشرفت پروژه ها و به طور کلی هر مسئول را محاسبه میکند

ویژگی های اصلی محصول:

– تعریف پروژه و زیر پروژه تا عمق بینهایت

– حذف موقت و حذف دائم و ویرایش پروژه ها

– رونوشت کردن و کپی کردن پروژه ها و با تمام زیر پروژه ها و کارها

– نمایش پروژه و زیر پروژه و کار به شکل درختی

– گزارش های مختلف پیشرفت پروژه ها و سازمان ها در طول زمان و مقایسه سازمان ها و…

– ثبت گزارش کار و درصد پیشرفت توسط متولی انجام پروژه

– ارزیابی و ثبت اقدام توسط کارشناس

– اساین کردن واحد داخل سازمانی برای هر پروژه زیر پروژه و کار که فقط به اون واحد ها نمایش داده شود

– قابلیت تایید یا رد گزارش ها توسط واحد ناظر درون سازمانی

سامانه مدیریت پروژه-چرخدنده