پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی
سامانه اموال و دارایی ثابت

اموال و دارایی های ثابت بخش مهمی از دارایی های هر سازمان را تشکیل می دهند. مدیریت این دارایی ها و نظارت بر وضعیت و تغییرات آنها از اهمیت ویژه ای در کنترل هزینه های سازمان برخوردار است. تهیه گزارشات مدیریتی مناسب و نیازمندی های سازمان های نظارتی ، نیازمند اطلاع دقیق از وضعیت اموال و تغییرات آن در دوره زمانی مشخص است. سیستم اموال و دارایی ثابت ، همه اطلاعات و نیازمندی های مرتبط با اموال سازمان را به صورت یکپارچه مدیریت می کند.

سامانه اموال و دارایی ثابت-نرم افزار

ویژگی های

[ساختار درختی منعطف برای اموال

[ثبت عملیات های مختلف برای اموال

[محاسبه استهلاک خودکار

[اتصال به سیستم حسابداری

گزارشات مدیریتی مناسب از وضعیت اموال]

تاریخچه تغییرات وضعیت اموال]

گردش کار پویا]

امکان مدیریت اموال شرکت های زیرمجموعه به صورت یکپارچه]

فضای کاری

نرم افزار اموال
فهرست