مركز تحقيقات يادگيري ماشين

مركز تحقيقات يادگيري ماشين

بهره گیری از هوش ماشینی در حوزه کارسازی فرآیندها، کشف تخلفات و پشتیبانی از تصمیمات در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. از اینرو بهره گیری از هوش ماشینی در کلان داده ها، ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد و سازمانهای اقتصادی به عنوان ماموریت مرکز یادگیری ماشین و سامانه های هوشمند تعریف گردید.

توسعه سیستم و مدیریت ریسک گمرکی که منجر به کشف بزرگترین محموله قاچاق کالا پس از انقلاب گردید یکی از پروژه های مسئله محور این مرکز بوده است. از پروژه های مهم این مرکز به سامانه رسام به عنوان سامانه کشف Social Risk ، سامانه هوشمند OCR برای پلاک های ایرانی و خارجی، سامانه هوشمند تشخیص چهره می توان اشاره کرد.