گروه پژوهشی یادگیری ماشین و مدیریت خطر

این گروه پژوهشی به منظور پاسخگویی به یکی از مهم ترین سوالات جامعه امروز تشکیل شده است. اینکه چگونه می توان از مکانیک هوش برای ارتقای دنیای اطرافمان استفاده کنیم؟ پاسخ این سوال در یادگیری ماشینی است که با تبدیل داده ها به یک بلوپرینت ریاضی به منظور خودکارسازی فرآیندهای شناختی پیچیده و با ارزش استفاده می شود. بلوپرینت ها تاثیر عمیقی بر توانایی ما برای تکرار قابلیت های انسانی مانند درک زبان و بینایی داشته اند. حوزه‌های تحقیقاتی که در این دسته قرار می‌گیرند عبارتند از مدل‌سازی احتمالی، یادگیری انتقالی، یادگیری نظارتی، نیمه نظارتی و بدون نظارت، یادگیری فعال، بهینه‌سازی بیزی و یادگیری تقویتی.

پروژه های در حال اجرا

  • رویکردهای یادگیری ماشینی در شناسایی قاچاق در گمرکات 75% 75%
  • سیستم مدیریت خطر در گمرکات و اعتماد مبتنی بر حسن نیت 75% 75%
  • راه حل تشخیص کاراکتر نوری در تشخیص متن 75% 75%