گروه پژوهشی WSN&IOT

این گروه تحقیقاتی بر روی الگوی اینترنت اشیا و تأثیر آن بر زندگی روزمره از طریق گنجاندن حجم زیادی از فرآیندهای کم خودکار از بخش های مختلف در دنیای دیجیتال متمرکز شده است. تخصص گروه تحقیقاتی IoT و WSN خود پیکربندی شبکه، اتوماسیون جمع‌آوری داده‌ها و ادغام با سایر فناوری‌ها است که به عنوان پایه اصلی و چالش‌های فعلی اینترنت اشیا در نظر گرفته می‌شود. . تمرکز اصلی این گروه پژوهشی بر روی اکتشاف مفاهیم جدید، فناوری‌ها و الگوهای ارتباطی اعمال شده در شبکه‌های بی‌سیم قرار دارد.
تحقیقات و فعالیت های این گروه پژوهشی تأثیر قابل توجهی بر گمرکات و بخش های دفاعی در ایران و خارج از کشور داشته است.
 برنامه های کاربردی این گروه عمدتاً در سیستم های کاربردی اینترنت اشیا مانند ایمنی شهری، حمل و نقل هوشمند، بررسی منابع، پیشگیری از بلایا و غیره استفاده می شوند.