مركز تحقيقات دولت الكترونيك

مركز تحقيقات دولت الكترونيك

مرکز تحقیقاتی دولت الکترونیک به عنوان اولین مرکز پژوهشکده فعالیت خود را آغاز نمود و حل مشکلات اقتصادی کشور با بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا  به عنوان ماموریت این مرکز تعریف گردید و اولین پروژه مسئله محور ارتقاء سیستم های گمرک با هدف حمایت از تولید با رویکرد استراتژی صنعتی بومی را مورد توجه قرار داد.

این مرکز توانست با توسعه سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی بیش از ۴۰ زیر سامانه را در تجارت خارجی توسعه و راه اندازی نماید. با ایجاد سامانه فوق و با همت کارشناسان گمرکی به عنوان یکی از نتایج، افزایش عوارض اخذ شده از شش میلیارد و پانصد در سال ۱۳۹۰ به بیست و یک هزار میلیارد در سال ۱۳۹۵ می توان نام برد. همچنین افزایش سرعت واردات از ۳۰ روز به ۷ روز و سرعت صادرات از بیش از ۱۰ روز به کمتر از ۳ روز از دیگر نتایج این پروژه است.