دولت الکترونیک

حل مشکلات اقتصادی کشور با بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا…

مرکز تحقیقاتی دولت الکترونیک به عنوان اولین مرکز پژوهشکده فعالیت خود را آغاز نمود و حل مشکلات اقتصادی کشور با بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا  به عنوان ماموریت این مرکز تعریف گردید و اولین پروژه مسئله محور ارتقاء سیستم های گمرک با هدف حمایت از تولید با رویکرد استراتژی صنعتی بومی را مورد توجه قرار داد.

ایران-پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی

این مرکز توانست با توسعه سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی بیش از ۴۰ زیر سامانه را در تجارت خارجی توسعه و راه اندازی نماید. با ایجاد سامانه فوق و با همت کارشناسان گمرکی به عنوان یکی از نتایج، افزایش عوارض اخذ شده از شش میلیارد و پانصد در سال ۱۳۹۰ به بیست و یک هزار میلیارد در سال ۱۳۹۵ می توان نام برد. همچنین افزایش سرعت واردات از ۳۰ روز به ۷ روز و سرعت صادرات از بیش از ۱۰ روز به کمتر از ۳ روز از دیگر نتایج این پروژه است.