سامانه برنامه ریزی و بودجه ریزی

نظارت دقیق برهزینه و درآمد…

سامانه برنامه ریزی و بودجه ریزی این امکان را به سازمان ها می دهد که با هوشمند سازی فرایند بودجه ریزی و تخصیص ، نظارت دقیق تری برای هزینه ها و درآمدهای خود داشته باشند.

مدیریت صحیح هزینه ها و درآمدهای سازمان گامی مهم و تاثیرگذار در بهبود کارایی کلی سازمان است و ابزار مناسبی برای مدیران در جهت اعمال تصمیمات مدیریتی خود در سطح مجموعه های زیرشاخه است.

سامانه برنامه ریزی و بودجه ریزی-پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی

ویژگی های نرم افزار:

  •  امکان تعریف بودجه های سرمایه ای و جاری
  • امکان تخصیص بودجه سرمایه ای و جاری در سطوح مختلف
  • امکان تعریف درخت هزینه های سرمایه ای و جاری
  • امکان مدیریت منابع درآمدی مختلف
  • امکان ثبت مصوبات و درخت سرمایه ای تا سطح قرارداد
  • امکان اعمال محدودیت روی میزان هزینه کرد منابع مختلف در زیرمجموعه های مختلف
  • امکان ثبت درخواست شرح نیاز
  • امکان ثبت صورت وضعیت
  • امکان اتصال به سیستم حسابداری در جهت ثبت سند خودکار و کنترل میزان سقف تخصیص در اسناد مالی
  • امکان دریافت گزارش های مدیریتی مختلف
سامانه بودجه ریزی-پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی