پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی
سامانه بیتا

بستر یکپارچه‌ی تبادل با هدف استاندارد‌سازی، تسهیل و هماهنگی در تعامل‌پذیری میان سامانه‌های اطلاعاتی تبادل‌کننده داده‌های سازمان ها، طراحی و تدوین گردیده است.

تعامل‌پذیری به معنای ایجاد امکان تبادل و اشتراک اطلاعات و دانش میان دو یا تعداد بیشتری سامانه‌ی اطلاعاتی درون سازمان و یا با سامانه های بیرون از سازمان است.

فضای کاری نرم افزار

ویژگی های

))امکان رهگیری تراکنش ها از ابتدا تا انتها در بستر

))امکان ارائه مدل داده های وب سرویس ها

))امکان دسترسی پذیری به وب سرویس ها

))انواع تعریف رویه های مختلف درون سازمانی

))امکان تبادل اطلاعات به صورت امن و با ویژگی انکارناپذیری

))امکان تعریف انواع مختلف وب سرویس

))امکان مقیاس پذیری بالا به ساده گی

فهرست