انتخاب برگه
[vc_row][vc_column width=”1/1″][us_text text=”سامانه برنامه ریزی و بودجه ریزی” tag=”h5″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Sahel%22%7D%7D”][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22justify%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22animation-name%22%3A%22afr%22%7D%7D”]سامانه برنامه ریزی و بودجه ریزی این امکان را به سازمان ها می دهد که با هوشمند سازی فرایند بودجه ریزی و تخصیص ، نظارت دقیق تری برای هزینه ها و درآمدهای خود داشته باشند.[/vc_column_text][us_image image=”5356″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%7D%7D”][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22justify%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22animation-name%22%3A%22afl%22%7D%7D”]مدیریت صحیح هزینه ها و درآمدهای سازمان گامی مهم و تاثیرگذار در بهبود کارایی کلی سازمان است و ابزار مناسبی برای مدیران در جهت اعمال تصمیمات مدیریتی خود در سطح مجموعه های زیرشاخه است.[/vc_column_text][us_separator show_line=”1″ thick=”4″ style=”dotted” text=”ویژگی های نرم افزار” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%234a054a%22%2C%22animation-name%22%3A%22wfc%22%7D%7D”][us_counter initial=”10″ final=”1″ title=”< امکان تعریف بودجه های سرمایه ای و جاری>” title_tag=”p” color=”custom” custom_color=”#3d033d” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22font-size%22%3A%2240px%22%2C%22animation-name%22%3A%22aft%22%7D%7D”][us_counter initial=”10″ final=”2″ title=”<امکان تخصیص بودجه سرمایه ای و جاری در سطوح مختلف>” title_tag=”p” color=”custom” custom_color=”#3d033d” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22font-size%22%3A%2240px%22%2C%22animation-name%22%3A%22aft%22%7D%7D”][us_counter initial=”10″ final=”3″ title=”<امکان تعریف درخت هزینه های سرمایه ای و جاری>” title_tag=”p” color=”custom” custom_color=”#3d033d” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22font-size%22%3A%2240px%22%2C%22animation-name%22%3A%22aft%22%7D%7D”][us_counter initial=”10″ final=”4″ title=”<امکان مدیریت منابع درآمدی مختلف>” title_tag=”p” color=”custom” custom_color=”#3d033d” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22font-size%22%3A%2240px%22%2C%22animation-name%22%3A%22aft%22%7D%7D”][us_counter initial=”10″ final=”5″ title=”<امکان ثبت مصوبات و درخت سرمایه ای تا سطح قرارداد>” title_tag=”p” color=”custom” custom_color=”#3d033d” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22font-size%22%3A%2240px%22%2C%22animation-name%22%3A%22aft%22%7D%7D”][us_counter initial=”10″ final=”6″ title=”<امکان اعمال محدودیت روی میزان هزینه کرد منابع مختلف در زیرمجموعه های مختلف>” title_tag=”p” color=”custom” custom_color=”#3d033d” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22font-size%22%3A%2240px%22%2C%22animation-name%22%3A%22aft%22%7D%7D”][us_counter initial=”10″ final=”7″ title=”<امکان ثبت درخواست شرح نیاز>” title_tag=”p” color=”custom” custom_color=”#3d033d” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22font-size%22%3A%2240px%22%2C%22animation-name%22%3A%22aft%22%7D%7D”][us_counter initial=”10″ final=”8″ title=”<امکان ثبت صورت وضعیت>” title_tag=”p” color=”custom” custom_color=”#3d033d” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22font-size%22%3A%2240px%22%2C%22animation-name%22%3A%22aft%22%7D%7D”][us_counter initial=”10″ final=”9″ title=”<امکان اتصال به سیستم حسابداری در جهت ثبت سند خودکار و کنترل میزان سقف تخصیص در اسناد مالی>” title_tag=”p” color=”custom” custom_color=”#3d033d” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22font-size%22%3A%2240px%22%2C%22animation-name%22%3A%22aft%22%7D%7D”][us_counter initial=”10″ final=”10″ title=”<امکان دریافت گزارش های مدیریتی مختلف>” title_tag=”p” color=”custom” custom_color=”#3d033d” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22font-size%22%3A%2240px%22%2C%22animation-name%22%3A%22aft%22%7D%7D”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”5/6″][us_image_slider ids=”5465,5466,5464″ autoplay=”1″ autoplay_period=”5s”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][us_separator size=”huge”][us_text text=”فضای کاری نرم افزار” tag=”h4″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23631763%22%2C%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22font-weight%22%3A%22900%22%7D%7D”][us_separator show_line=”1″ thick=”3″ style=”double” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23701f70%22%7D%7D”][/vc_column][/vc_row]