پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی
مرکز پژوهشی هنرهای دیجیتال

این مرکز با ماموریت اثرگزاری فرهنگی بر کودکان و نوجوانان و هدایت ایشان به کارهای اقتصادی حلال شکل گرفت و به عنوان ماموریت ثانویه ایجاد خط تولید انیمیشن و چندرسانه ای با رویکرد ایجاد ثروت در هنرهای دیجیتال تعریف گردید.

فهرست