پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی
مرکز پژوهشی مدلسازی هوشمند

یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد عدم وجود طرح کلان اقتصادی و شبکه سازی طرح ها است و این مرکز بر روی مدلسازی سیستم های موجود اقتصادی شناسایی مشکلات با شبیه سازی و طراحی سیستم های پویای اقتصادی تمرکز دارد. ارتباط نزدیک این مرکز با دیگر مراکز به عنوان مغز متفکر پژوهشکده به این مرکز نقش ویژه ای داده است.

از پروژه های مسئله محور این مرکز به طراحی گمرک مدرن، شناسایی استعدادصنعتی در ایران، برآورد میزان وابستگی و توان صادراتی، برآورد میزان قاچاق، سند پشتیبان استراتژی توسعه صنعتی کشور، مهندسی نظام واردات و صادرات منطقه ای برای برنامه پنج ساله هفتم آنالیز آماری و مفهومی نرم افزار گزارش های مدیریتی تجارت خارجی می توان اشاره نمود.

فهرست