پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی
مرکز پژوهشی ماشین های خودران

این مرکز با ماموریت خودکار سازی فرآیند حمل و نقل، انتقال کالا و بهره گیری از خودروهای الکتریکی تشکیل گردید.  از محصولات این مرکز می توان طراحی و تولید ۵ نمونه موتور برقی، سیستم حمل و نقل بی سرنشین نام برد.

فهرست