پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی

مرکز پژوهشی علوم و فنون حکمت بنیان

رویکرد دانشگاه های نسل اول آموزش کلاسیک بود که در ارتباطی ضعیف در صنعت و جامعه داشت. دانشگاه نسل دوم دانشگاه پژوهش محور و بر اساس مقاله و پتنت شکل گرفت و دانشگاه نسل سوم دانشگاه کارآفرین، فن آفرین و نوآور است که تولید ثروت و ایجاد اقتصاد دانش بنیان را دنبال می کند.

این مرکز پژوهشی ماموریت بکارگیری دانش در جهت صحیح و رشد جامعه و انسان سازی را بعهده دارد. به عبارتی پیشرو در نسل چهارم دانشگاه است و چرخه ایده تا مصرف در آن رعایت می شود.

لایه فعالیت این مرکز در راس هرم کلیه مراکز تحقیقاتی تعریف می گردد. علوم و فنون حکمت بنیان که بر اساس برهان عقلی پایه گذاری شده است و امتداد حکمت به عرصه های تولید و فناوری و رشد جامعه می باشد که از معنویات مقام معظم رهبر است.

تبیین هستی شناسی، انسان شناسی، امتداد علوم در عرصه شیمی، فیزیک، داروسازی، طب، هوش مصنوعی، داده های کلان به عنوان پروژه های این مرکز می توان اشاره نمود.

فهرست