پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی
مرکز پژوهشی شبکه حسگر بی سیم

ماموریت این مرکز تولید سیستم های جاسازی شده Embedded sistem برای پشتیبانی از ماموریت سامانه های نرم افزاری، اتوماسیون فرآیندها و کاهش دخالت انسانی تعریف گردید.

تولید کواد کوپتر، VTOL، کوادکوپتر هیبریدی ، از محصولات این مرکز به شمار می آید. توسعه سیستم نظارت بر تجارت خارجی با استفاده از کوادکوپتر دسته جمعی به عنوان یک پروژه ملی دانش بنیان و سیستم باسکول بدون انسان از دیگر پروژه های مسئله محور این مرکز می باشند.

فهرست