پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی

مرکز پژوهشی سیستم های هوشمند عدالت محور

این مرکز با ماموریت بهبود در ارائه خدمات قضایی جهت گسترش عدالت و ارتقاء فضای کسب و کار راه اندازی گردید. از جمله نرم افزارهای توسعه یافته توسط این مرکز می توان به سامانه ساجد اشاره نمود که در لینک زیر جزییات آن گفته شده است.

فهرست