پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی
مرکز پژوهشی دانشگاه هوشمند

در ماموریت این مرکز توسعه سیستمی هوشمند برای یکپارچه سازی آموزش و پژوهش دانشگاه و اساتید و دانشجویان و کارکنان دانشگاه و صنعت می باشد. توسعه سامانه معاونت پژوهشی از پروژه های مسئله محور این مرکز می باشد.

فهرست