پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی
سامانه برنامه ریزی و بودجه ریزی

سامانه برنامه ریزی و بودجه ریزی این امکان را به سازمان ها می دهد که با هوشمند سازی فرایند بودجه ریزی و تخصیص ، نظارت دقیق تری برای هزینه ها و درآمدهای خود داشته باشند.

بودجه ریزی-گروه نرم افزار

مدیریت صحیح هزینه ها و درآمدهای سازمان گامی مهم و تاثیرگذار در بهبود کارایی کلی سازمان است و ابزار مناسبی برای مدیران در جهت اعمال تصمیمات مدیریتی خود در سطح مجموعه های زیرشاخه است.

ویژگی های نرم افزار
10

< امکان تعریف بودجه های سرمایه ای و جاری>

10

<امکان تخصیص بودجه سرمایه ای و جاری در سطوح مختلف>

10

<امکان تعریف درخت هزینه های سرمایه ای و جاری>

10

<امکان مدیریت منابع درآمدی مختلف>

10

<امکان ثبت مصوبات و درخت سرمایه ای تا سطح قرارداد>

10

<امکان اعمال محدودیت روی میزان هزینه کرد منابع مختلف در زیرمجموعه های مختلف>

10

<امکان ثبت درخواست شرح نیاز>

10

<امکان ثبت صورت وضعیت>

10

<امکان اتصال به سیستم حسابداری در جهت ثبت سند خودکار و کنترل میزان سقف تخصیص در اسناد مالی>

10

<امکان دریافت گزارش های مدیریتی مختلف>

نرم-افزار-بودجه-02

فضای کاری نرم افزار

فهرست