پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی
آزمایشگاه غذا و دارو

این آزمایشگاه با ماموریت حمایت از تامین امنیت غذایی کشور خصوصاً در تجارت خارجی مشغول به فعالیت گردید و اکنون به عنوان آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو شناخته می شود.

فهرست