پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی
آزمایشگاه تخصصی ایمنی سخت افزار و نرم افزار

این مرکز با ماموریت ارزیابی تخصصی سخت افزارها و نرم افزارها، خصوصا نرم افزارهای تولیدی مراکز پژوهشی و سخت افزارهای مورد استفاده در سال ۱۳۹۱ تاسیس گردید. این آزمایشگاه به عنوان نماینده رسمی افتا و پدافند غیرعامل امکان ارزیابی امنیت و کارایی نرم افزارها و سخت افزارها را دارد.

فهرست