مدیریت ریسک در درب خروج گمرک

شدت تغییرات محیطی امروز به گونه ای است که سازمانها برای بقا باید در نبرد دائمی به سر برند و تحولات اساسی را در تمامی ارکان خود با استفاده از روشها و ابزارهای تغییر و تحول نظیر مدیریت کیفیت و مهندسی مجدد ایجاد نمایند، به نحوی که بتوانند خدماتشان را با بهترین کیفیت و به اطلاعت بیشتر دربارهمدیریت ریسک در درب خروج گمرک[…]